tehergépkocsi

Tájékoztató „C” kategóriás képzésről

Képzőszerv adatai

A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „B” kategóriára érvényes vezetői engedélyének másolatát, alapfokú
iskolai végzettséget igazoló okmányát.

Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság

A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte a 18. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb.  A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 348 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát tett a jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.

Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi képzés; Közlekedési alapismeretek: 16 óra, járművezetés elmélete 12 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 20 óra munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek
12 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 20 óra.. Járművezetési gyakorlat 30 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.

Választható autótípusok: MAN 14.264

A hiányzás pótlása: A tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 8 óra.

A tandíj összege: 583 200 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (55 000 Ft) A BÜ oktatás díja (15 000Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját (16×28000 Ft/ó). Egyéb díjak: elsősegély nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000Ft elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 18 000 Ft. Vizsgadíjak: 65 200 Ft. Fizetés: készpénzben.

A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: Az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és
vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.

 A tanuló áthelyezés módja: A tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj
visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.

Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös

Pótórák igénylésének módja: Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.

 Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264

Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt
venni a képzésben.

Vizsgadíjak: Közlekedési alapismeretek vizsga 10 500 Ft, szü vizsga: 10 500 Ft, mu: vizsga 10 500Ft, rutin vizsga 9 700 Ft, és forgalmi vizsga 24 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik.

A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

  • Rideg Szilvia 
  • iskolavezető