Tájékoztató „C” kategóriás képzésről

 • 1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1
      Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu
  2. Cég formája: egyéni vállalkozás
  3. Nyilvántartási száma: 22301141
  4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49
  5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:
       2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
       Kedd, Csütörtök: 17-20 Péntek: 8-10
  6. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49
  7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló
  megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „B” kategóriára érvényes vezetői engedélyének másolatát, alapfokú
  iskolai végzettséget igazoló okmányát.
  8. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság
  9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és
  betöltötte a 18. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg
  kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.
  Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező
  óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 348 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a
  tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal
  fiatalabb. Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a forgalmi vizsgát
  megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát tett a
  jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból
  sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
  Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség.
  10. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi képzés; Közlekedési alapismeretek:
  16 óra, járművezetés elmélete 12 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 20 óra munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek
  12 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 20 óra.. Járművezetési gyakorlat 30 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a
  gyakorlati óra időtartama 50 perc.
  11. Választható autótípusok: MAN 14.264
  12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel
  megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 8 óra.
  13. A tandíj összege: 505 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (55 000 Ft ) A BÜ oktatás díja (15 000Ft) és a
  kötelező gyakorlati órák díját ( 30×15000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-
  nyújtási ismeretek vizsgadíja 15 500 FT. Vizsgadíjak: 32 700 FT. Fizetés: készpénzben.
  14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató
  kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és
  vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.
  15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől
  számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj
  visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola
  váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.
  16. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös
  17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja
  megegyezik az alapórák díjával.
  18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Építési és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
  Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési
  Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Fővárosi
  Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264
  19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az
  Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt
  venni a képzésben.
  20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, szü vizsga 4 600Ft, mu. Vizsga 4 600Ft, rutin vizsga 3 500 Ft, bü
  vizsga 4 400Ft és forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik
  21. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság
  részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az
  illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.
 • Rideg Szilvia

         Iskolavezető